Passievol opleiden,

intensief begeleiden

Gebruik de kennis en energie binnen IVA Opleidingen 

Wil je graag persoonlijk advies?

Onze visie op arbeidsdeskundigheid

Betekenisvol arbeidsdeskundig leiderschap

IVA Opleidingen biedt jou een unieke leer- en ontwikkelomgeving waar intensief gewerkt wordt aan jouw arbeidsdeskundig leiderschap. Te komen tot arbeidsdeskundig leiderschap reikt veel verder dan het leren van alleen een vak. Het gaat over jouw ontwikkeling, over jouw authentiek leiderschap, over de rol die jou krachtig en onderscheidend maakt. Jouw rol in een werkveld dat vraagt om mensen die zelfverzekerd de regie in handen durven nemen. Dat verstaan wij onder arbeidsdeskundig leiderschap!

Dit speelveld vraagt om arbeidsdeskundigen die opgeleid zijn om leiderschap te tonen. Professionals die opgeleid zijn om de kennis vanuit belasting die het werk van mensen vraagt te koppelen aan beleid van duurzame inzetbaarheid. Maar boven alles professionals die de regie in handen nemen, die heldere keuzes durven maken op basis van hun ontwikkeld analytisch, empathisch en leiderschapsvermogen. En op die manier naar alle belanghebbenden maximaal waarde toevoegen en draagvlak creëren. En juist dat maakt leiderschap noodzakelijk en tegelijkertijd zo betekenisvol.

Wat is

IVA Opleidingen

IVA Opleidingen verzorgt de arbeidsdeskundige opleiding en geeft trainingen voor bij- en nascholing. De post-HBO opleiding is Hobeon-SBO gecertificeerd en erkend door SRA. IVA Opleidingen is een dochtermaatschappij van Elabo: een specialistisch bureau op het gebied van arbeidsdeskundig advies en onderzoek.
Daarnaast is IVA Opleidingen Cedeo gecertificeerd voor maatwerk incompany opleidingen, opleidingen met open inschrijving en voor bij- en nascholing.

Lees meer

Maak kennis

Met onze docenten

Wat zeggen

Onze deelnemers

Baukje de Groot - 2017

“De opleiding heb ik als zeer zinvol en heerlijk praktisch ervaren. De structuur van de opleiding maakte dat ik me vooraf steeds goed kon voorbereiden op de stof door de vooropdrachten.”
Lees meer
Door werkopdrachten achteraf werd vervolgens steeds getoetst of ik de behandelde stof voldoende had begrepen. Een bijzonder prettige manier van leren. De stages en excursies heb ik als geweldig leerzaam en daardoor zinvol ervaren. Een echte kijk in de praktijk. Tijdens de opleiding is er veel aandacht besteed aan persoonlijk zelfinzicht door o.a. het schrijven van je persoonlijke competentie dossier. De persoonlijke studiebegeleiding heb ik daarbij als erg prettig ondervonden. De docenten waren toegankelijk in hun benadering en enorm praktijkgericht. De opleiding heeft me professioneel ontzettend veel gebracht, ook door de prachtige gegarandeerde stages. Ik heb het volle vertrouwen dat zich dat in de praktijk gaat uitwijzen. 

Brit van Rijssen - 2016

“Vooraf heb ik geprobeerd de verschillende opleidingen te vergelijken maar dat is lastig. Toen ik hoorde dat oud studenten en hun collega's goede ervaringen hadden heb ik voor IVA Opleidingen gekozen.”
Lees meer
 Ze hebben een zeer goed lesprogramma met gekwalificeerde docenten uit uiteenlopende werkvelden die je veel energie geven. Je gaat met zoveel nieuws steeds weer de deur uit. De manier waarop theorie en praktijk werden verweven gaf een duidelijke koers naar het assessment. Ik vond dat wij daarop ook echt goed voorbereid waren. Ook de groepsvorming was belangrijk door samen te ondernemen en meters te maken door oefening. De persoonlijke aanpak en de korte lijnen zijn een grote pré. Met een duidelijk resultaat voor ogen is het een jaar vol afwisseling tussen kennis en praktijk waardoor je aan het eind van deze opleiding echt klaar bent om aan de slag te gaan als arbeidsdeskundige.

Marianne Schalk - 2016

“De opleiding heeft voor mij een verdieping in diverse soorten kennis gebracht en een verbreding in mijn functie als projectmanager. ”
Lees meer
Als generalist heb ik nu een concreet vak geleerd waarin ik mij blijvend kan ontwikkelen en waarmee de mogelijkheden in de markt legio zijn. Daarnaast heb ik het genoegen gehad om met en van leuke mensen te mogen leren over de enorme diverse werkvelden in het vak. De meest bijzondere aspecten aan de opleiding vond ik de stageplekken die vooraf geregeld waren (zodat je je tijdens de opleiding kunt focussen op de inhoud), de grote diversiteit aan vakken en het vergroten van mijn netwerk zowel met medestudenten als met docenten. IVA Opleidingen staat voor mij voor deskundigheid met een brede diversiteit in vakken en voor toegankelijkheid. Ik heb ze beleefd als open minded, flexibel en bijzonder dienstverlenend.

Marlies Prins - 2016

“Ik heb het opleidingsjaar ervaren als zeer leerzaam.”
Lees meer
Er is een uitstekende theoretische basis gelegd voor het vak van arbeidsdeskundige met voldoende aandacht voor de diverse praktische werkgebieden. De docenten met hun verschillende achtergronden beschikken over ruime ervaring en bovenal veel vakinhoudelijke kennis.

Jessika Basten - 2016

“Door de opleiding ben ik echt klaar om te starten als arbeidsdeskundige. Door de theorie en het aanleren van een professionele houding. ”
Lees meer
De persoonlijke manier van het begeleiden heb ik als erg prettig ervaren. Geen enkele situatie is niet op een bevredigende manier opgelost. De persoonsgerichte benadering is voor mij een van de belangrijkste redenen om opnieuw voor IVA Opleidingen te kiezen. Daarnaast is de organisatie van lessen en de materialen erg goed geregeld. Als er al iets ontbrak of niet klopte was een mailtje genoeg om het te regelen. Ook de kennis van de docenten van het arbeidsdeskundige vak had grote toegevoegde waarde. Samengevat zijn ze: professioneel, uitdagend en vakkundig.

IVA Opleidingen

Hobeon SKO gecertificeerd

Hobeon SKO heeft tijdens de audit op 2 november 2017 de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen tot 31 december 2019 verlenging heeft gekregen om als gecertificeerd opleider deelnemers op te leiden tot arbeidsdeskundigen. Het panel heeft zijn waardering uitgesproken voor de opzet en inhoud van dit lesprogramma.
Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toets aan de hand van - door de beroepsvereniging - vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.  

Lees meer

Hobeon SKO schrijft over IVA Opleidingen:

  • De opleiding heeft een goed doordacht didactisch model, passend bij de wensen en behoeften van de studenten. 
  • Het panel is van oordeel dat de opleiding kwalificeert voor beginnend beroepsbeoefenaar. De resultaten van het eindassessment en de alumni die het panel sprak ondersteunen deze constatering.
  • Het werkveld is positief over de afgestudeerde arbeidsdeskundige.
  • Resultaten van enquêtes onder alumni en werkveldvertegenwoordigers laten zien dat deze tevreden zijn over het gerealiseerd niveau.
  • Na het eerste assessment is 89% van de studenten van IVA Opleidingen geslaagd voor de opleiding. Na de tweede ronde is het slagingspercentage 93%. Het panel vindt dit een voortreffelijk resultaat.

De samenvattende conclusie door Hobeon SKO:

IVA Opleidingen en Elabo hebben een nauwe samenwerking. Dit komt positief tot uiting in de nabijheid van stage en werkplekervaringen die studenten opdoen bij Elabo en ketenpartners.

IVA Opleidingen is een relatief kleine opleiding. Rollen als mentor en opleidingsmanager zijn bij één persoon belegd. Doordat de mentor/opleidingsmanager iedere student kent en met iedere student drie keer een gesprek heeft wordt de  arbeidsdeskundige opleiding bij IVA Opleidingen voor iedere student een opleiding op maat.

IVA Opleidingen heeft de invoering van CADO+ als een kans gezien om een nieuw lesprogramma neer te zetten. IVA Opleidingen heeft haar visie aangescherpt en vanuit deze visie het modulaire lesprogramma gecreëerd. Hierbij heeft de opleiding gekozen  voor het verder uitdiepen van de facultatieve deler Arbeidsdeskundig Leiderschap.

Het nieuwe programma bestaat uit drie modules. Iedere module beslaat één van de kerntaken van de arbeidsdeskundige; beoordelaar, begeleider of adviseur. De modulen zijn los te volgen waardoor bij de start van elke module nieuwe studenten kunnen instromen en er een mix van nieuwe en gevorderde studenten ontstaat. Zij helpen elkaar met de lesstof, opdrachten en de digitale leeromgeving. Rapporteren vormt een doorlopende leerlijn en wordt afhankelijk van het aantal gevolgde modules beoordeeld.

Het auditpanel heeft gezien dat IVA Opleidingen de studenten veel praktijk ervaring biedt. Iedere module begint met een stukje theorie en daaropvolgend praktijk. Hierin zit de stage verweven.

Het panel spreekt zijn waardering uit voor de opzet en inhoud van dit lesprogramma.

IVA Opleidingen

Cedeo gecertificeerd

IVA Opleidingen is Cedeo gecertificeerd voor maatwerk incompany opleidingen, opleidingen met open inschrijving en voor bij- en nascholing. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In juni 2016 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden met voor IVA Opleidingen een gemiddelde score van 90% tevreden/zeer tevreden.

Lees meer

De samenvattende conclusie door Cedeo
IVA Opleidingen is gespecialiseerd in het opleiden van mensen tot arbeidsdeskundige. Dat doet zij door middel van creatieve en praktische oplossingen binnen leerinterventies. Men anticipeert optimaal op veranderende trainingsbehoeften, leerinterventies en leerstijlen om zo dicht mogelijk op de behoefte van de deelnemer aan te kunnen sluiten en de transfer van theorie naar praktijk vloeiend te laten verlopen. Door met de deelnemers in gesprek te treden en te blijven weet zij zich verzekerd van de meest actuele informatie waar de doelgroep behoefte aan heeft.


IVA Opleidingen verzorgt de arbeidsdeskundige opleiding en bij- en nascholingscursussen. De post-HBO opleiding is Hobeon-SBO gecertificeerd en erkend door SRA. IVA Opleidingen is een dochtermaatschappij van Elabo: een specialistisch bureau op het gebied van arbeidsdeskundig advies en onderzoek.


Het curriculum is actueel en afgestemd op zelfstudie en praktijkgerichtheid tijdens de lessen. De docenten worden intern nauwgezet gemonitord. Er is veel onderling contact en verantwoording:

  • Dagelijks online na de lessen;
  • Tweemaandelijkse analyse en evaluatie van de opleiding met alle docenten;
  • Zesmaandelijkse bijeenkomsten om de interne ontwikkelingen door te nemen;
  • Jaarlijks individuele evaluatiegesprekken.

De opleiding start op drie momenten in het jaar en kent een gemiddelde bezetting van tussen de acht en veertien studenten. Het trainingsmateriaal is actueel volgens de laatste wet- en regelgeving en certificeringseisen. De opleidingen en cursussen worden gegeven door experts uit de praktijk. IVA Opleidingen monitoort actuele ontwikkelingen nauwgezet en richt haar opleiding in op basis van de wensen van de markt. Dankzij de korte lijnen is er met de meeste studenten een zeer persoonlijk contact. Men is goed op de hoogte van de voortgang van de studenten en waar nodig stimuleert en ondersteunt men extra ten behoeve van hun persoonlijke groei. Op basis van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verschaft, acht Cedeo de continuïteit van IVA Opleidingen voor de komende twee jaar dan ook ruim voldoende geborgd.

Elabo,

de moedermaatschappij van IVA Opleidingen

Elabo is een landelijk werkend arbeidsdeskundig expertise bureau. Per jaar voert zij minimaal 4000 onderzoeken of adviestrajecten uit op de private markt. De arbeidsdeskundigen van Elabo worden erkend als toonaangevende vakspecialisten. Ze kennen de markt, de kansen maar ook de obstakels. Hierbinnen vinden ze steeds weer de optimale weg om tot deskundig advies en werkhervatting te komen.

Lees meer

Door een terugtrekkende overheid wordt er meer eigen verantwoordelijkheid verwacht van werkgevers en werknemers. Deskundig advies en begeleiding van betrokken partijen op het gebied van re-integratie en verzuim is daarbij cruciaal. Zo worden kosten bespaard en de inzetbaarheid en betrokkenheid vergroot. Elabo ondersteunt haar opdrachtgevers om met duurzaam inzetbaar personeel succesvol te kunnen blijven ondernemen.

Diensten

Naast arbeidsdeskundige onderzoeken en adviezen voert de Elabo groep (incompany) mediation en consultancy uit en is zij toonaangevend in opleidingen en trainingen voor arbeidsdeskundigen. Deze dienstverlening wordt aangeboden door: Elabo en haar dochterbedrijven IVA Opleidingen en Training, Mediations.nl en KIE-Consultancy.nl.

Elabo in Arbo Rendement

Elabo is op basis van onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek geïnterviewd door Arbo Rendement, hét nieuwsvakblad over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. In het artikel worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en is er aandacht voor de rol van arbeidsdeskundigen in organisatie. Kijk hier voor het artikel in Arbo Rendement.

© 2018 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment